Esperanto Language Blog
Menu
Search

Kiel Ni Traktas Novulojn? / How do We Treat Newbies Posted by on Sep 23, 2010 in Double Language (EN-EO) Posts, Uncategorized

Kiel Ni Traktas Novulojn? How Do We
Treat Newbies?
Mi ankaŭ pasias pri tradicia arkpafado.  Mi renkontis nur tri aliajn esperantistojn tutmonde kiuj estas ankaŭ arkpafistoj, tial la plejmulto el vi ne trovos ĉi tiun blogon interesan.  Sed mi petas ke vi daŭru legi, ĉar la blogo ne pritemas arkpafadon.  Ĝi temas pri la lernado de novaj kapabloj.
I am also passionate about traditional archery.  I have met three other esperantists in the world who are also archers, so most of you won’t find that very interesting.  But you should keep reading, because this blog isn’t about archery, it’s about learning new skills.
Je la unua kaj tria dimanĉo ĉiumonate ekde februaro ĝis novembro, la loka arkpafada klubo gastigas komunuman provizadon de servo.  Homoj estas bonvenaj veni al nia arkpafejo kaj ni provizas la ekipaĵon kaj la instruadon, kaj foje kvin dek – ses dek homoj venas. Pli homoj venas post la publikigo de ĉefaj filmoj kiuj rubikas popularajn arkistojn kiel Robin Hood kaj Legolas.  Ni metas arkon via mano, kaj segon en la alia, kaj komencas la penigan procezon de isntruado. On the first and third Sunday of every month from February to November, the local archery club hosts a community outreach.  People are welcome to come to our range and we supply the gear and the instruction, and sometimes we get fifty or sixty people at a time.  We get more people after the release of major motion pictures that feature popular archers like Robin Hood and Legolas.  We put a bow in your hand, an arrow in the other, and begin the laborious process of instruction.
Mi havas kelkajn skatolojn da arkpafadaj trofejoj, tial ne estas ĉiame facile por esti pacienca pri komencantoj. Kiam iu fuŝopalpas pafon milfoje, la kolero ekaltiĝas.  Ĉion dirite, ĉi tiu estas la plej simpla afero.  Homoj jam uzis arkpafadon dum dekmiloj da jaroj. Ĉi tiuj geknaboj povas teni ĝuste enmense la diversajn regulojn por Labirintoj kaj Drakoj, sed ili ne povas memori kiel teni arkon de unu pafo ĝis la sekvanta. I have several boxes full of archery trophies, so it’s not always easy to be patient with newbies.  When somebody fumbles a shot for the umpteenth time, the ire will start to rise.  After all, this is a simple as it gets.  Humans have used archery for tens of thousands of years.  These kids can keep straight in their mind all of the various rules for Dungeons and Dragons, but they can’t remember how to hold a bow from one shot to the next.
Ni multe okupiĝas serĉante sagojn en la greso kaj arbustoj. We spend a lot of time looking for arrows in the grass and bushes.
Hodiaŭ estis malnorme malmulto de komencantoj, kaj la plejmulto da ili estis plenkreskuloj.  Kun iliaj plibona movsento, plenkreskuloj lernas plifacile.  Pro ili postulas minimuman kontroladon, mi provis eksperimenton.  Mi, kiel dekstrula arkisto, prenis livmanan arkon. Today we had an uncharacteristically low turn out, and most of them were adults.  With their finer kinesthetic sense, adults are far easier to teach.  Since they required minimal supervision, I tried an experiment.  I, a right-handed archer, picked up a left-handed bow.
Pafi malĉefmane arkon malsamas ĵeti malĉefmane pilkon. Pafante sagon el arko, la du ambaŭflankaj duonoj de onies korpo faras du tre malsamajn agadon.  Provante celi livmanan arkon, mi trovis ke la du flankoj de mia cerbo ne havis ian ideon kiel fari rolinverse la necesan taskojn.  Estis tre kurioze por ne nur ordoni la fingrojn liberigu la ŝnureton, sed ankaŭ diri ilin KIEL liberigi la ŝnureton.  “Liberigu la ŝnureton malstreĉante la fingrojn,” mi diris min.  Kaj eĉ tiu malgranda ago estis nekredebla malgracia.  Mi devis provi trifoje antaǔ mi povis trafi la pajlfaskon 20 metrojn for. Shooting a bow with your off hand is not the same as trying to throw a ball with your off hand.  When shooting an arrow from a bow, the two bilateral halves of one’s body are doing two very different things.  Trying to aim a bow left-handedly, I discovered that the two sides of my brain had no idea how perform the necessary tasks when the roles were switched.  It was very odd to not only tell my left fingers to release the string, but HOW to release the string.  “Release the string by relaxing the fingers.” I told myself.  And even that small act was incredibly awkward.  It took three tries before I could even hit the bail of straw 20 meters away.
Mi trovis kunsenton kaj renovigan paciencon por novuloj.  Ĉi tiu eksperimento certigis enmense la kvanton de procezado okazanta en la cerbo de arkisto dum la ŝajne simplaj taskoj de arktirado kaj sagcelado.  Se vi faras tion milionofoje, la procezado estas simpla kaj integrigita. Tamen, dum la unuaj cent faradoj, la komencanto povas esti superfortita.  Mi ofte diras la altnivelajn studentojn, “Estas milionoj da etaĵoj por lerni pri arkpafado.*”  Mi ne antaŭe konsciis kiel malfacilega tio povus esti por la komencanto. I found sympathy and renewed patience for newbies.  This experiment drove home the amount of processing that goes on inside the archer’s brain during the seemingly simply task of drawing the bow and aiming the arrow.  If you do it a million times, the processing is simple and seamless.  But for the first hundred or so times, the beginner can become easily overwhelmed.  I often tell my advanced students, “There are a million little things to learn about archery.*”  I never realized how daunting this could be for somebody who is just starting.
Kiel ĉi tiu temo rilatas al Esperanto?  Ŝajne, la plejmulto de esperantoparolantoj estas komencantoj, ĉu ne?  Kiomfoje ĉiutage iu skribas, “Mi estas komencanto” ĉe Lernu.net kaj eĉ ĉe Facebook? How does this relate to Esperanto?  Doesn’t it sometimes seem that the vast majority of esperanto speakers are beginners?  How many times a day does somebody post “Mi estas komencanto” at Lernu.net or even on Facebook?
Tiom, kiom ni volas instigi novulojn, ili vere ne estas interesaj, kaj tio ne estas ilia misfaro.  Ili povas fari bazajn frazojn, sed ne havas la lertecon por diskuti ion substancan. As much as we want to encourage the newbies, they are simply not very interesting, and that’s not their fault.  They can construct basic sentences, but they don’t have the skill to discuss anything of substance.
Ni emas seninteresiĝi pri novuloj.  Ni enuigiĝas pri ili.  Ni ne povas kompreni kial ili pensas, ke la korelativoj estas tiom malfacila por lerni.  Bedaŭrinde, mankas livmanan esperanton.  Ni devas klopodi trovi kaj nutri komencantojn.  Ili faris la penon por trovi nin, kaj nun ni devas alporti ilin enfrataren, kaj ni devas esti pacientaj. We tend to lose interest in beginners.  We get bored with them.  We can’t understand why they think the correlatives are so difficult to learn.  Unfortunately, there isn’t any left-handed esperanto.  We have to make an effort to find and nurture beginners.  They have made the effort to find us, and now we need to bring them into the fold and we have to be patient.
*Krom se vi lernas per moderna kompundarko, tiuokaze la komparo estas ne debatinda. *Unless you’re learning on a
modern compound bow, in which case the comparison is moot.
Keep learning Esperanto with us!

Build vocabulary, practice pronunciation, and more with Transparent Language Online. Available anytime, anywhere, on any device.

Try it Free Find it at your Library
Share this:
Pin it

About the Author: Andrea Monticue

Trovu min ĉe Skype: Lunombrulino


Comments:

 1. trio:

  English follows:
  eo (Esperanto):
  Bonega ekkonscio pri la maldekstra menso! Via temo memorigas min pri nia vizito en japanio. Ni renkontis novulon, emerita ĥirurgisto, kiu vere deziris diskuti la temon de la tago, sed simple ne kapablis. Mi estas certa ke tiu inteligentulo nun povas paroli bone. Vi estas korekta ke ni devas zorgi la novulojn. Ili estas la fonto de spertuloj.

  en (English):
  Great realization about the left-side of the brain! Your topic reminds me of our visit to Japan. We met a newbie, a retired Surgeon, who really wanted to discuss the topic of the day, but simply couldn’t do it. I’m certain that this intelligent person is able to speak well now. You’re correct that we have to take care of the newbies. That’s where the experienced people come from.

 2. Pako:

  If the esperanto language has more economy values for example after learning esperanto can get a job, with managment courses in esperanto and university too. This would shorten the pace of learning as more materials are available. Language learning needs articles to read and reinforce it. This blog is good as it helps me to understand better of esperanto as it has the para to para to explain the story.

 3. russ:

  Ŝajnas al mi, ke la maldekstramana ekvivalento por memorigi vin, kiel malfacile estas lingva lernado, estas aliaj lingvoj. Lernu la germanan aŭ la polan aŭ iun ajn alian lingvon, kaj tio povus esti simila al maldekstramana pafado, en la senco ke ĝi malfacilas kaj malfamiliaras.

  Aŭ parolu Esperanton, sed kun ia restriko, ekzemple ke vi ĉiam parolu en deksilabaj rimiĝantaj versoj, kiel personoj en ŝekspira teatraĵo. 🙂

 4. Kati:

  Mi konsentas, sed ankaŭ volas aldoni alian penson al la temo: Multaj esperanto-lernintoj havas ian talenton por lerni novajn lingvojn. Kelkaj el ili jam parolas pli ol du lingvojn. Ĉi tiuj personoj lernis rapide esperanton, kaj tro multajn fojojn mi observis ilin frustriĝi pri komencantoj kiuj ne havas tian talenton. La instruantoj pensis ke ĉar la lernantoj ne komprenis ion tiom rapide kiom ili mem, ili ne klopodis sufiĉe. Mi volas memorigu al vi ĉiuj ke ne ĉiuj lernas same, nek same rapide, kaj esperanto ankaŭ estas farita por tiuj kiuj havas malpli da talento ol vi. Ili gravas tiom (aŭ eble eĉ pli) kiom tiuj kiuj facile lernas plurajn lingvojn.

 5. Tony Mechelynck:

  @Pako: It’s true that Esperanto has little economic value. It has other advantages, however: IMHO the most valuable one is that it gives you a bridge to people all over the world, including in places like Central Asia that English doesn’t reach. It also gives you access you resources like KSM (a free pen-pal service in Esperanto), Pasporta Servo (a free service allowing travelling Esperantists to receive free room [not necessarily free board] for a few nights at a time — think of an ancestor, originally in book form but now online, of the CouchSurfing site) and so on.