Polish Language Blog
Menu
Search

How to place business order Posted by on Sep 17, 2013 in Phrases

We place orders all the time: personal orders, business orders. How to do it? It is pretty simple, but if you haven’t done it yet in Polish, this post should help a little. I mostly concentrated on business orders, however it should be easy to use most of these phrases to place an order for shoes, clothes,furniture, etc…

Order : Placing

We are considering the purchase of…

Rozważamy możliwość zakupu…

We are pleased to place an order with your company for …

Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na…

We would like to place an order.

Chcielibyśmy dokonać zamówienia.

Enclosed is our firm order for…

Załączamy nasze zamówienie na…

Enclosed you will find our order.

W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.

We have a steady demand for…, and so would like to order…

Mamy stały popyt na…, dlatego też chcielibyśmy zamówić…

We herewith place our order for…

W załączeniu znajduje się nasze zamówienie na…

We intend to buy…from you.

Chcemy zakupić u Państwa…

Would you be able to accept and order for…at a price of…per…?

Czy istnieje możliwość zakupu…w cenie…za…?

We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.

Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.

Order : Confirming

Could you please confirm the dispatch date and price by fax?

Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?

Your order will be processed as quickly as possible.

Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.

Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…

Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed…

In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.

W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.

Enclosed you will find two copies of the contract.

W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.

Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.

Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.

We hereby confirm your order.

Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.

This is to confirm our verbal order dated…

Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą…

We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.

Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego

We have just received your fax and can confirm the order as stated.

Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.

Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.

Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciągu…dni/tygodni/miesięcy.

Do następnego razu… (Till next time…)

Keep learning Polish with us!

Build vocabulary, practice pronunciation, and more with Transparent Language Online. Available anytime, anywhere, on any device.

Try it Free Find it at your Library
Share this:
Pin it

About the Author: Kasia

My name is Kasia Scontsas. I grew near Lublin, Poland and moved to Warsaw to study International Business. I have passion for languages: any languages! Currently I live in New Hampshire. I enjoy skiing, kayaking, biking and paddle boarding. My husband speaks a little Polish, but our daughters are fluent in it! I wanted to make sure that they can communicate with their Polish relatives in our native language. Teaching them Polish since they were born was the best thing I could have given them! I have been writing about learning Polish language and culture for Transparent Language’s Polish Blog since 2010.