LearnPolishwith Us!

Start Learning

Polish Language Blog

Valentines wishes and rhymes in Polish Posted by on Feb 13, 2016 in Culture, Holidays, Literature, Rhymes

Valentine’s Day is tomorrow! Today last minute wishes and rhymes for your love, friends, family in both Polish and English:)

zakochani-sa-wsrod-nas-perfumy-na-walentynki-dla-kobiet

The best and most beautiful things in the world can’t be seen or even touched – they must be felt with the heart. As my love for you… – Najlepszych i najpiękniejszych rzeczy na świecie nie można ujrzeć czy nawet dotknąć – muszą one zostać poczute sercem. Tak jak moja miłość do Ciebie…

I lack something, something beautiful.
Touch lips, your smile.
Thy dear caress, sweet as honey.
Beloved eyes, Thy words sound.
I lack everything, but we live!
Just because you would be!

Czegoś mi brak, czegoś pięknego.
Dotyku ust, uśmiechu Twego.
Twych pieszczot miłych, słodkich jak miód.
Oczu kochanych, dźwięku Twych słów.
Brak mi wszystkiego, lecz warto żyć!
Tylko dlatego, by z Tobą być!

We began as strangers.
We became friends.
We became one with each other.
We remain as one forever.

Zaczęliśmy jako obcy.
Staliśmy się przyjaciółmi.
Staliśmy się jednym.
Pozostaniemy jednością na zawsze.

Roses are red,
Violets are blue.
Sugar is sweet,
And so are you.

Róże są czerwone,
Fiołki są niebieskie.
Cukier jest słodki,
I Ty też.

Roses are red, violets are blue,
I made this card just for you.
It’s not the neatest, it wouldn’t pass a test,
But it’s made with love – that makes it the best.

Róże są czerwone, fiołki niebieskie,
Tę kartkę zrobiłem specjalnie dla Ciebie.
Nie jest najładniejsza, nie zdałaby testu,
Ale jest zrobiona z miłością – to czyni ją najlepszą.

If I could make days last forever,
If words could make wishes come true,
I’d save every day like a treasure and then
Again I would spend them with you.

Gdybym mógł sprawić aby dni trwały wiecznie,
Gdyby słowa mogły spełniać życzenia,
Zachowałbym każdy dzień jak skarb i wtedy
Jeszcze raz spędził je razem z Tobą.

Share this:
Pin it

About the Author: Kasia

My name is Kasia Scontsas. I grew up in Lublin, Poland and moved to Warsaw to study International Business. I have passion for languages: any languages! Currently I live in New Hampshire. I enjoy skiing, kayaking, biking and paddle boarding. My husband speaks a little Polish, but our daughters are fluent in it! I wanted to make sure that they can communicate with their Polish relatives in our native language. Teaching them Polish since they were born was the best thing I could have given them! I have been writing about learning Polish language and culture for Transparent Language’s Polish Blog since 2010.