Menu
Search

Zimowy poemat Posted by on Dec 30, 2013 in Nature

Snowy winter always make me think about poetry…so it is time for a snowy poem by Krystyna Kunigiel-Jabłońska!

Zimowy poemat

Gdy ludzie zgonieni po codziennym trudzie,
do snu ułożyli pomęczone głowy,
za oknem czarodziej wziął się do roboty,
by z nową nadzieją – dać im dzień zimowy.

When people tired after daily toil,
They put their tired heads to sleep,
outside the window wizard started his work,
with new hope – give them a winter day.

Mróz przybrał skwapliwie krzewy srebra szronem,
śnieg dał białe czapy nagim drzew koronom.
Wiatr wszystko zamieszał, z nieba dmuchnął puchem
– dzieło zakończono jeszcze w nocy głuchej.

Frost eagerly put silver on the shrubs,
Snow gave a white cap crowns to bare trees.
Wind swirled all, blew down from the sky
– The work was completed in the night deaf.

Wstał ranek, pocałunek słońca jasny dzień obudził,
biały tren puchowy rozesłał na dworze,
by wlać trochę szczęścia w serca zwykłych ludzi
z wiarą, że na lepszą – dolę zmienić może.

In the morning, kiss of the sun woke up bright day ,
white gown sent down on the outside,
to pour a little bit of happiness in the hearts of ordinary people
with the belief that everything can change for better.

Śnieg migoce w słońcu tysiącem kryształów,
każdy kryształ blaskiem diamentów się mieni.
Czy w takiej scenerii można mieć nostalgię ?
lub pisać o smutnej życiowej jesieni?

Snow flashes in the sun thousands of crystals,
each crystal shimmers with brilliance of diamonds
In such a setting, you can have nostalgia?
or write about the sad autumn?

Jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki,
bledną liczne troski codziennego bycia.
Ja także odsuwam me maleńkie smutki,
bo dostrzegłam radość – w sensie życia !

As if by magic,
numerous bustle of everyday existence get more pale
I also pull away my tiny sorrows,
I could see the joy – in the sense of life!

Do następnego razu… (Till next time…)

Keep learning Polish with us!

Build vocabulary, practice pronunciation, and more with Transparent Language Online. Available anytime, anywhere, on any device.

Try it Free Find it at your Library
Share this:
Pin it

About the Author: Kasia

My name is Kasia Scontsas. I grew near Lublin, Poland and moved to Warsaw to study International Business. I have passion for languages: any languages! Currently I live in New Hampshire. I enjoy skiing, kayaking, biking and paddle boarding. My husband speaks a little Polish, but our daughters are fluent in it! I wanted to make sure that they can communicate with their Polish relatives in our native language. Teaching them Polish since they were born was the best thing I could have given them! I have been writing about learning Polish language and culture for Transparent Language’s Polish Blog since 2010.