Swedish Language Blog
Menu
Search

Swedish Worksheet – Verb Answers Posted by on Apr 13, 2011 in Grammar

As promised, the answers. Hope it went well!

Infinitiv Presens Preteritum Supinum Imperativ English
lyssna lyssnar lyssnade lyssnat lyssna listen
hoppa hoppar hoppade hoppat hoppa jump, hop
stänga stänger stängde stängt stäng close
resa reser reste rest res travel
mår mådde mått feel (abstract)
undvika undviker undvek undvikit undvik avoid
sova sover sov sovit sov sleep
fylla fyller fyllde fyllt fyll fill
bära bär bar burit bär carry
sjunga sjunger sjöng sjungit sjung sing
går gick gått walk
lysa lyser lyste lyst lys shine
tacka tackar tackade tackat tacka thank
gråta gråter grät gråtit gråt cry
be ber bad bett be ask/pray
välja väljer valde valt välj choose
repetera repeterar repeterade repeterat repetera repeat
gratulera gratulerar gratulerade gratulerat gratulera congratulate
önska önskar önskade önskat önska wish
tända tänder tände tänt tänd light
blåsa blåser blåste blåst blås blow
se ser såg sett se see
hinna hinner hann hunnit hinn have time
bryta bryter bröt brutit bryt break
vinna vinner vann vunnit vinn win
mata matar matade matat mata feed
blanda blandar blandade blandat blanda mix
gapa gapar gapade gapat gapa gape
banka bankar bankade bankat banka bang
tugga tuggar tuggade tuggat tugga chew
svälja sväljer svalde svalt svälj swallow
skala skalar skalade skalat skala peel
mosa mosar mosade mosat mosa mash
undra undrar undrade undrat undra wonder
plocka plockar plockade plockat plocka pick
bada badar badade badat bada bathe/swim
bjuda bjuder bjöd bjudit bjud offer
grilla grillar grillade grillat grilla grill
märka märker märkte märkt märk notice
tälta tältar tältade tältat tälta camp
verka verkar verkade verkat verka seem
anta antar antog antagit anta assume
förmoda förmodar förmodade förmodat förmoda suppose
anse anser ansåg ansett anse consider
läsa läser läste läst läs read
skriva skriver skrev skrivit skriv write
Keep learning Swedish with us!

Build vocabulary, practice pronunciation, and more with Transparent Language Online. Available anytime, anywhere, on any device.

Try it Free Find it at your Library
Share this:
Pin it

About the Author: Marcus Cederström

Marcus Cederström has been writing for the Transparent Swedish Blog since 2009. He has a Bachelor's Degree in Scandinavian Studies from the University of Oregon, a Master's Degree in Scandinavian Studies from the University of Wisconsin–Madison, and a PhD in Scandinavian Studies and Folklore from the University of Wisconsin–Madison. He has taught Swedish for several years and still spells things wrong. So, if you see something, say something.